Uiteensetting

 

Wat?

Die gemeentepakket bestaan uit tien produkte wat elk elektronies beskikbaar is. Agter elkeen van hierdie produkte is daar 'n teorie oor hoe gemeente-wees werk en die produk is ontwerp om dit te bewerkstellig.

Wie?

Die gemeentepakket word ontwikkel om gemeenteleiers te help met hul werk in 'n gemeente:

- Kontakkring help kleingroepleiers om groepe te hou waar mense met God kan kontak maak. 

- Kinderoomblik help die persoon wat die kinder-moment in die erediens hanteer om dit te laat aansluit by die fokusteks van die week. 

- Kinderkontak en kontak-kategese help kategete om 'n deelnemende kategese byeenkoms te hou. 

- Die teksuitleg-, illustrasie- en metafoor-produkte help die voorganger in die erediens om die fokusteks op verskillende maniere oop te sluit.

Hoe?

Al die produkte van die pakket hou verband met een sentrale fokusteks vir die week.  Die fokusteks is belyn met 'n leesrooster wat deur kerke regoor die wêreld gebruik word - die Revised Common Lectionary.

Wanneer?

Elke produk is, indien van toepassing die spesifieke Sondag, weekliks beskikbaar. Die pakket word ten minste drie weke voor die betrokke Sondag reeds beskikbaar gestel sodat gemeenteleiers dit in die gemeente kan versprei soos dit nodig is. Party gemeentes druk byvoorbeeld die tuisblad en/of die dissipelskap-gespreksblad op hulle afkondigingsblaadjie. Die materiaal vir kontak-kategese is volledig beskikbaar voor elke kwartaal begin.

Waarom?

Omdat die een teks in al die verskillende gemeentebyeenkomste (erediens, kategese, kleingroepe, huis, jeug ens.) gebruik word, vind daar belyning in die gemeente plaas.  Mense het minder die ervaring dat hulle lewens deur die kerk versplinter word en het eerder die belewenis dat God regdeur die verloop van die week met hulle praat.

Lidmaatskap Info